Οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ τὴν ὑπομονήν, τὴν ἐγκαρτέρησιν, τὴν ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, τὴν ὀλιγάρκειαν καὶ λιτότητά των, ἀποτελοῦν δι’ ἡμᾶς κατὰ τὴν παροῦσαν κρίσιμον ἐποχὴν ὑπόδειγμα ὑπερβάσεως πάσης δυσκολίας καὶ ἐπιστροφῆς εἰς μίαν ζωὴν αὐθεντικὴν καὶ ἀπαθῆ, στηριζομένην εἰς τὴν ἑκούσιον στέρησιν καὶ πτωχείαν, εἰς τὴν ἄρνησιν τῆς ἀνέσεως, εἰς τὴν κακοπάθειαν καὶ τὴν ἄσκησιν, εἰς τὴν ἀποδοχὴν τοῦ πόνου ἐκ τοῦ ὁποίου ἀναβλύζει ἡ ἀληθινὴ χαρὰ καὶ παρηγορία, εἰς τὴν περιφρόνησιν πάντων τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος