Γιά ποιούς σωτήριους λόγους άναλήφθηκε ό Χριστός στούς Ούρανούς.


                🌿🔔🌿
- Γιατί τελείωσε τό έργο του στή Γή.

- Γιά νά " προσαγάγει " τήν άνθρώπινη φύση στόν Θεό Πατέρα.

- Γιά νά άναλάβει καί ώς Άνθρωπος όλη τήν έξουσία στόν Ούρανό καί τή Γή.

- Γιά νά ύποταχθούν σ' Αύτόν τά πάντα, τά έπουράνια, τά έπίγεια καί τά καταχθόνια.

- Γιά νά στείλει τό Άγιο Πνεύμα στή Γή νά όδηγήσει τούς άνθρώπους στή σωτηρία.

- Γιά νά έτοιμάσει τόπο γιά τούς δικούς Του.

- Γιά νά μεσιτεύσει γιά μάς.

- Γιά νά γίνει πρόδρομός μας, άνοίγοντας τόν δρόμο γιά τόν Ούρανό.

- Γιά νά άνυψώσει τήν άνθρώπινη φύση πού είχε πέσει.

- Γιά νά μάς καθίσει μαζί Του στά δεξιά τού Πατέρα.

- Γιά νά διαλυθεί ή έχθρα μεταξύ άγγέλων καί άνθρώπων.
               🌿🌼🌿
Ό Χριστός, ό Υίός τού Θεού, ό Λυτρωτής τού κόσμου άναλήφθηκε μέ δόξα στούς Ούρανούς.

Γιά νά δώσει τήν χαρά καί τήν βεβαιότητα τής εύλογίας στούς μαθητές Του, τής έπαγγελίας τού Άγίου Πνεύματος.

Άρχιμ.Άθ.Φ.🌹🕊️