Το Ιερό Μυστήριο του Γάμου

Συζητήσεις και γνώμες για τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Θέματα Λατρείας.

Συντονιστής: Συντονιστές

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Η Παραβολή των Δέκα Παρθένων

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Η Παραβολή των Δέκα Παρθένων

«1. Τότε ομοιωθήσεται η βασιλεία των ουρανών δέκα παρθένοις, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξ ήλθον εις απάντησιν του νυμφίου.
2. πέντε δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και αι πέντε μωραί.
3. αίτινες μωραί λαβούσαι τας λαμπάδας εαυτών ουκ έλαβον μεθ΄ εαυτών έλαιον·
4. αι δε φρόνιμοι έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών
5. χρονίζοντος δε του νυμφίου ενύσταξαν πάσαι και εκάθευδον.
6. μέσης δε νυκτός κραυγή γέγονεν· ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεσθε εις απάντησιν αυτού.
7. τότε ηγέρθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών.
8. αι δε μωραί ταις φρονίμοις είπον· δότε ημίν εκ του ελαίου υμών, ότι αι λαμπάδες ημών σβέννυνται.
9. απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι λέγουσαι· μήποτε ουκ αρκέσει ημίν και υμίν· πορεύεσθε δε μάλλον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εαυταίς.
10. απερχομένων δε αυτών αγοράσαι ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ΄ αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα.
11. ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι λέγουσαι· κύριε κύριε, άνοιξον ημίν.
12. ο δε αποκριθείς είπεν· αμήν λέγω υμίν, ουκ οίδα υμάς.
13. γρηγορείτε ουν, ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν η ο υιός του ανθρώπου έρχεται
(Ματθαίος ΚΕ΄, 1–13)»

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Η Προς Γαλάτας για τον Γάμο

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Η Προς Γαλάτας για τον Γάμο

«Ουκ οίδατε ότι Ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν; Ει τις τον Ναόν του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός· ο γαρ Ναός του Θεού Άγιος εστίν, οίτινες εστέ υμείς(Γ΄, 16–17)»«Η γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλ΄ ο ανήρ.
Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλ΄ η γυνή.
Μη αποστερείτε αλλήλους, ει μη τι αν εκ συμφώνου προς καιρόν, ίνα σχολάζητε τη νηστεία και τη προσευχή· και πάλιν επί το αυτό συνέρχησθε, ίνα μη πειράζη υμάς ο σατανάς δια την ακρασίαν υμών.
Τούτο δε λέγω κατά συγγνώμην, ουκ κατ΄ επιταγήν.
Θέλω γαρ πάντας ανθρώπους είναι ως και εμαυτόν· αλλ΄ έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ος μεν ούτως, ος δε ούτως.
Λέγω δε τοις αγάμοις και ταις χήραις, καλόν αυτοίς εστίν εάν μείνωσιν ως καγώ. Ει δε ουκ εγκρατεύονται, γαμησάτωσαν· κρείσσον γαρ εστί γαμήσαι ή πυρούσθαι.
Τοις δε γεγαμηκόσι παραγγέλλω, ουκ εγώ, αλλ΄ ο Κύριος, γυναίκα από ανδρός μη χωρισθήναι· εάν δε και χωρισθή, μενέτω άγαμος ή τω ανδρί καταλλαγήτω· και άνδρα γυναίκα μη αφιέναι.
Τοις δε λοιποίς εγώ λέγω, ουχ ο Κύριος· ει τις αδελφός γυναίκα έχει άπιστον, και αυτή συνευδοκεί οικείν μετ΄ αυτού, μη αφιέτω αυτήν·
Και γυνή ει τις έχει άνδρα άπιστον, και αυτός συνευδοκεί οικείν μετ΄ αυτής, μη αφιέτω αυτόν.
Ηγίασται γαρ ο ανήρ ο άπιστος εν τη γυναικί, και ηγίασται η γυνή η άπιστος εν τω ανδρί· επεί άρα τα τέκνα υμών ακάθαρτα εστί, νυν δε άγια εστίν(Ζ΄, 4–14)».

«Θέλω δε υμάς ειδέναι ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστί, κεφαλή δε γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε Χριστού ο Θεός.
Πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλής έχων καταισχύνει την κεφαλήν αυτού.
Πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα ακατακαλύπτω τη κεφαλή καταισχύνει την κεφαλήν εαυτής· εν γαρ εστί και το αυτό τη εξυρημένη.
Ει γαρ ου κατακαλύπτεται γυνή, και κειράσθω· ει δε αισχρόν γυναικί το κείρασθαι ή ξυράσθαι, κατακαλυπτέσθω.
Ανήρ μεν γαρ ουκ οφείλει κατακαλύπτεσθαι την κεφαλήν, εικών και δόξα Θεού υπάρχων· γυνή δε δόξα ανδρός εστίν.
Ου γαρ εστίν ανήρ εκ γυναικός, αλλά γυνή εξ ανδρός· και γαρ ουκ εκτίσθη ανήρ δια την γυναίκα, αλλά γυνή δια τον άνδρα(ΙΑ΄, 3–9)».«Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον.
Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.
Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμά μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.
Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία·
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει… Απόσπασμα απο τον Ύμνο της Αγάπης(ΙΓ΄, 1–8)»

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Η Προς Εφεσίους Επιστολή του Παύλου για το Γάμο

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Η Προς Εφεσίους Επιστολή του Παύλου για το Γάμο

«Αι γυναίκες τοις ιδίοις ανδράσιν υποτάσσεσθε ως τω Κυρίω, ότι ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρ του σώματος.
Αλλ΄ ώσπερ η εκκλησία υποτάσσεται τω Χριστώ, ούτω και αι γυναίκες τοις ιδίοις ανδράσιν εν παντί.

Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτών, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ίνα αυτήν αγιάση καθαρίσας τω λουτρώ του ύδατος εν ρήματι, ίνα παραστήση αυτήν εαυτώ ένδοξον την εκκλησίαν, μη έχουσαν σπίλον ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, αλλ΄ ίνα η αγία και άμωμος.
Ούτως οφείλουσιν οι άνδρες αγαπάν τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών σώματα. ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά·
Ουδείς γαρ ποτε την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλλ΄ εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία.

Ότι μέλη εσμέν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού· αντί τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν.

Το Μυστήριο τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία.

Πλην και υμείς οι καθ΄ ένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτω ως εαυτόν, η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα(Ε΄, 22–33)»

«Τα Τέκνα υπακούετε τοις γονεύσιν υμών εν Κυρίω· τούτο γαρ εστί δίκαιον. «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα» ήτις εστίν εντολή πρώτη εν επαγγελία, «…ίνα ευ σοι γένηται και έση μακροχρόνιος επί της γης».

Και οι Πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα υμών, αλλ΄ εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου
(ΣΤ΄, 1–4)»

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Η Προς Τιμόθεον Α΄ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου για την Γυν

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Η Προς Τιμόθεον Α΄ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου για την Γυναίκα

«Ωσαύτως και τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίω, μετά αιδούς και σωφροσύνης κοσμείν εαυτάς, μη εν πλέγμασιν ή χρυσώ ή μαργαρίταις ή ιματισμώ πολυτελεί, αλλ΄ ο πρέπει γυναιξίν επαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι΄ έργων αγαθών.
Γυνή εν ησυχία μανθανέτω εν πάση υποταγή·
γυναικί δε διδάσκειν ουκ επιτρέπω, ουδέ αυθεντείν ανδρός, αλλ΄ είναι εν ησυχία. Αδάμ γαρ πρώτος επλάσθη, είτα Εύα·
Και Αδάμ ουκ ηπατήθη, η δε γυνή απατηθείσα εν παραβάσει γέγονε· Σωθήσεται δε δια της τεκνογονίας, εάν μείνωσιν εν πίστει και αγάπη και αγιασμώ μετά σωφροσύνης(Β΄, 9–15)».

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Η Προς Τίτο Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Η Προς Τίτο Επιστολή του Αποστόλου Παύλου για τις Μητέρες και τις Γυναίκες

«Πρεσβύτιδας ωσαύτως εν καταστήματι ιεροπρεπείς, μη διαβόλους, μη οίνω πολλώ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους, ίνα σωφρονίζωσι τας νέας φιλάνδρους είναι, φιλοτέκνους, σώφρονας, αγνάς, οικουρούς, αγαθάς, υποτασσομένας τοις ιδίοις ανδράσιν, ίνα μη ο λόγος του Θεού βλασφημήται(Β΄, 3–5)».

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Η Προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου για το Γάμο

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Η Προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου για το Γάμο

«Τίμιος ο Γάμος εν πάσι και η κοίτη αμίαντος· πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός(ΙΓ΄, 4)»

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Η Α΄ Καθολική Επιστολή του Πέτρου για το Γάμο

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Η Α΄ Καθολική Επιστολή του Πέτρου για το Γάμο

«Ομοίως αι γυναίκες υποτασσόμεναι τοις ιδίοις ανδράσιν, ίνα και ει τινες απειθούσι τω λόγω, δια της των γυναικών αναστροφής άνευ λόγου κερδηθήσονται, εποπτεύσαντες την εν φόβω αγνήν αναστροφήν υμών.
Ων έστω ουχ ο έξωθεν εμπλοκής τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως ιματίων κόσμος, αλλ΄ ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν τω αφθάρτω του πραέος και ησυχίου πνεύματος, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές.
Ούτω γαρ ποτε και αι άγιαι γυναίκες αι ελπίζουσαι επί τον Θεόν εκόσμουν εαυτάς, υποτασσόμεναι τοις ιδίοις ανδράσιν, ως Σάρρα υπήκουσε τω Αβραάμ, κύριον αυτόν καλούσα· ης εγενήθητε τέκνα· -αγαθοποιούσαι και μη φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν.

Οι άνδρες ομοίως συνοικούντες κατά γνώσιν, ως ασθενεστέρω σκεύει τω γυναικείω απονέμοντες τιμήν, ως και συγκληρονόμοι χάριτος ζωής, εις το μη εγκόπτεσθαι τας προσευχάς υμών(Γ΄, 1–7)»

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Η Α΄ Καθολική Επιστολή του Ιωάννου περι της Αγάπης

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Η Α΄ Καθολική Επιστολή του Ιωάννου περι της Αγάπης

«Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. εάν τις αγαπά τον κόσμον, ουκ έστιν η αγάπη του πατρός εν αυτώ·
Ότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου, ουκ έστιν εκ του πατρός, αλλ΄ εκ του κόσμου εστί.
Και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού· ο δε ποιών το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα
(Β΄, 15–17)».«Ο μη αγαπών ουκ έγνω τον Θεόν. ότι ο Θεός αγάπη εστίν.
Εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον ίνα ζήσωμεν δι΄ αυτού.
Εν τούτω εστίν η αγάπη, ουχ ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ΄ ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών.
Αγαπητοί, ει ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς, και ημείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πώποτε τεθέαται· εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν.
Εν τούτω γινώσκομεν ότι εν αυτώ μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του Πνεύματος αυτού δέδωκεν ημίν.
Και ημείς τεθεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο πατήρ απέσταλκε τον υιόν σωτήρα του κόσμου.
Ός αν ομολογήση ότι Ιησούς εστίν ο υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτώ μένει και αυτός εν τω Θεώ.
Και ημείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην ην έχει ο Θεός εν ημίν.
Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ.
Εν τούτω τετελείωται η αγάπη μεθ΄ ημών, ίνα παρρησίαν έχωμεν εν τη ημέρα της κρίσεως, ότι καθώς εκείνος εστί, και ημείς εσμεν εν τω κόσμω τούτω.
Φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη, αλλ΄ η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον, ότι ο φόβος κόλασιν έχει, ο δε φοβούμενος ου τετελείωται εν τη αγάπη.
Ημείς αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν· ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν ον εώρακε, τον Θεόν ον ουχ εώρακε πως δύναται αγαπάν;
Και ταύτην την εντολήν έχομεν απ΄ αυτού, ίνα ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού(Δ΄, 8–21)»

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Ο Ορισμός της Αγάπης κατά την Β΄ Καθολική Επιστολή του Ιωάνν

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Ο Ορισμός της Αγάπης κατά την Β΄ Καθολική Επιστολή του Ιωάννου

«Και νυν ερωτώ σε κυρία, ούχ ως εντολήν γράφων σοί καινήν, αλλά ήν είχομεν απ΄αρχής, ίνα αγαπώμεν αλλήλους.
Και αύτη εστίν η αγάπη, ίνα περιπατώμεν κατα τας εντολάς Αυτού.
Αύτη η εντολή εστίν, καθώς ηκούσατε απ΄αρχής, ίνα εν αυτή περιπατήτε.
Ότι πολλοί πλάνοι εξήλθον εις τον κόσμο, οι μη ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί. Ούτος εστίν ο πλάνος και ο αντίχριστος(Α΄, 5–7)»

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Re: ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Με κάνει πάντως εντύπωση, σχεδόν το σύνολο της ψηφιακής αποδελτίωσης των περικοπών της Καινής Διαθήκης για το Γάμο και την Αγάπη και σχόλιο ουδέν;

Να΄ναι ευλογημένο.

Απάντηση

Επιστροφή στο “Λειτουργικά Θέματα.”