᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα γιὰ τὸ ἔτος 2014

Συζητήσεις και γνώμες για τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Θέματα Λατρείας.

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Dionysios_Anat
Έμπειρος Αποστολέας
Έμπειρος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 300
Εγγραφή: Κυρ Σεπ 27, 2009 12:37 pm
Τοποθεσία: ᾿Αθῆναι
Επικοινωνία:

᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα γιὰ τὸ ἔτος 2014

Δημοσίευση από Dionysios_Anat »

Στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς (http://www.symbole.gr) ἀπὸ τὸν ὀκτώβριο τοῦ 2009 μέχρι σήμερα ἔχουν δημοσιευθῆ περισσότερες ἀπὸ 270 ὁμιλίες, λόγοι, κηρύγματα καὶ διαλέξεις γιὰ τὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν κυριακῶν τοῦ ἔτους, γιὰ τὰ σάββατα, γιὰ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα, γιὰ τὶς δεσποτικὲς καὶ θεομητορικὲς ἑορτές, γιὰ τὶς μνῆμες τῶν ἁγίων σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ χρόνου, γιὰ λατρευτικὲς συνάξεις καὶ γιὰ ἄλλες χριστιανικὲς εὐκαιρίες (βλέπε «Θέματα ὁμιλητικῆς» http://www.symbole.gr/litlif/theho). οἱ περισσότερες γραπτὲς ὁμιλίες εἶναι προσφορὰ τοῦ συνεργάτου τῆς ἱστοσελίδος ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου καὶ ἱεροκήρυκος (http://www.symbole.gr/symbole/synergates/879-siamakisa), τὸν ὁποῖο καὶ ἀπὸ τὴν θέσι αὐτὴ εὐχαριστῶ θερμῶς.

Οἱ δημοσιευόμενες ὁμιλίες διακρίνονται γιὰ τὴν συντομία τους (ἔχουν κατὰ μέσον ὅρο 10 λεπτὰ διάρκεια), γιὰ τὴν πιστότητα στὸ καινοδιαθηκικὸ κείμενο, γιὰ τὴν ἑρμηνευτική τους ἀκρίβεια, γιὰ τὴν σαφήνεια τῆς γλώσσας καὶ γιὰ τὴν ἁπλότητα τοῦ ὕφους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι εὐχάριστες καὶ κατανοητὲς σὲ κάθε ἀναγνώστη καὶ ἀκροατή. δὲν εἶναι ὁ συγγραφεὺς ποὺ ἐκφράζει δικές του σκέψεις καὶ ἑρμηνεῖες λαμβάνοντας οὐσιαστικὴ ἢ φαινομενικὴ ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ βιβλικὸ ἀνάγνωσμα, ἀλλὰ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ θεόπνευστο κείμενο, ὁ καθαρὸς καὶ αὐθεντικὸς λόγος τοῦ Κυρίου καὶ τῶν θείων ἀποστόλων, ποὺ ἀκούγεται μὲ εὔληπτο τρόπο, ἁπλουστευμένη γλῶσσα καὶ πατερικὴ ἑρμηνεία, χωρὶς περιττολογίες καὶ ἐκτὸς θέματος ἐπεκτάσεις, ποὺ ἐνίοτε ἐκτρέπουν τὸ κήρυγμα ἀπὸ τὰ λειτουργικά του πλαίσια καὶ τὸ καθιστοῦν τοὐλάχιστον κουραστικὸ γιὰ τὸ ἐκκλησίασμα.

῾Η ἀπήχησι τῶν δημοσιευμένων ὁμιλιῶν εἶναι πολὺ μεγάλη, τόσο στὴν ῾Ελλάδα ὅσο καὶ στὴν ὑπόλοιπη ὑφήλιο, ὅπου ὑπάρχουν ῞Ελληνες εὐλαβεῖς, ποὺ διψοῦν νὰ ἐντρυφήσουν στὰ σωτηριώδη νοήματα τῶν βιβλικῶν περικοπῶν καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἑορτῶν. αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς διαδικτυακὲς ἐπισκέψεις καὶ ἀπὸ τὰ μηνύματα ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες. οἱ περισσότεροι λόγοι-ὁμιλίες γράφτηκαν σὲ διάφορες χρονικὲς περιόδους καὶ προωρίζονταν κατ᾿ ἀρχὰς γιὰ δημοσίευσι σὲ διάφορα ἔντυπα, κυρίως τοῦ τοπικοῦ τύπου τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς ἑλληνικώτατης Μακεδονίας μας, καὶ ὄχι μόνο. γι᾿ αὐτὸ οἱ ἡμερομηνίες δημοσιεύσεως τῶν γραπτῶν ὁμιλιῶν τοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη ἀναφέρονται συνήθως στὴν πρώτη δημοσίευσί τους στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα, καὶ ὄχι στὴν ἀρχικὴ δημοσίευσί των σὲ διάφορα ἔντυπα, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἔγινε χρονικῶς καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν σημειουμένη ἡμερομηνία. ἀνεξαρτήτως προελεύσεως ὅλα τὰ κείμενα τῶν ὁμιλιῶν παρουσιάζονται πλέον στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς πολυτονισμένα.

Πολλὲς ἀπὸ τὶς δημοσιευμένες ὁμιλίες στὴν Συμβολὴ περιέχονται καὶ στὰ δύο νέα βιβλία ποὺ ἐξέδωσε ὁ ἀρχιμανδρίτης ᾿Αθανάσιος Σιαμάκης «Παράκλησις Γραφῶν» (σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους) καὶ «Διδάσκων ἐν Σαββάτῳ» (σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν Σαββάτων τοῦ ἔτους). βεβαίως στὰ δύο αὐτὰ βιβλία μπορεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος ἀναγνώστης νὰ βρῇ καὶ πολλὲς ἄλλες ὁμιλίες-κηρύγματα, ποὺ δὲν ἔχουν δημοσιευθῆ ἀλλοῦ.

Μὲ τὴν παροῦσα διαδικτυακὴ συλλογὴ λόγων καὶ ὁμιλιῶν τὸ κήρυγμα γίνεται καὶ πάλι ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῆς λατρευτικῆς μας ζωῆς, ποὺ ἀσφαλῶς δὲν θὰ πρέπει νὰ λείπῃ ἀπὸ καμμία θεία λειτουργία. παρὰ τὸ ἤδη πλούσιο ὑλικὸ ἐντούτοις ἡ συλλογὴ ἀνανεώνεται καὶ ἐμπλουτίζεται συνεχῶς μὲ νέους λόγους καὶ ὁμιλίες. γι᾿ αὐτὸ συνι¬στᾶται στοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ ἐπισκέπτωνται τακτικῶς τὴν ἑνότητα «Θέματα ὁμιλητικῆς» (http://www.symbole.gr/litlif/theho), γιὰ νὰ βλέπουν τὶς νέες δημοσιεύσεις.

Θέλω νὰ ἐπισημάνω ὅτι ἡ ἀνάρτησι ὁμιλιῶν συνεχίζεται καὶ γιὰ τὸ ἔτος 2014. ἁπλῶς ὁ αὐξημένος φόρτος ἐργασιῶν καὶ κάποιες ἀπουσίες μου ἐκτὸς ᾿Αθηνῶν δὲν μοῦ ἐπέτρεψαν νὰ ἐνημερώσω γιὰ τὶς μέχρι σήμερα χρήσιμες ὁμιλίες. ὅλοι οἱ λόγοι ὅμως συνεχίζουν νὰ ὑπάρχουν στὴν ἱστοσελίδα, καὶ ὅποιος θέλει μπορεῖ νὰ τὶς διαβάσῃ.
᾿Επίσης στοὺς δύο πρώτους μῆνες τοῦ ἔτους δημοσιεύθηκαν καὶ οἱ ἑξῆς νέοι λόγοι.

17 ἰανουαρίου, εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα λειτουργίας, «Προειδοποιήσεις» (http://www.symbole.gr/litlif/theho/leea/1226-el17jan)

30 ἰανουαρίου, εὐαγγέλιον λειτουργίας, «Χριστιανοὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (http://www.symbole.gr/litlif/theho/leea/1227-e30jan)

6 φεβρουαρίου, Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (http://www.symbole.gr/litlif/theho/okema/1228-photius)

15 φεβρουαρίου (ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα), μνήμη ᾿Ονησίμου, «Ἡ κατάρ¬γησι τῆς δουλείας» (http://www.symbole.gr/litlif/theho/leaa/1239-ap15feb)

Οἱ ἐμπρησμοὶ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας (http://www.symbole.gr/litlif/theho/vart ... lliotheque)
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης
http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com
Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος»

Dionysios_Anat
Έμπειρος Αποστολέας
Έμπειρος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 300
Εγγραφή: Κυρ Σεπ 27, 2009 12:37 pm
Τοποθεσία: ᾿Αθῆναι
Επικοινωνία:

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα γιὰ τὸ ἔτος 2014

Δημοσίευση από Dionysios_Anat »

᾿Απόστολος κυριακῆς τυρινῆς
Ἐγερτήριο σάλπισμα

Εὐαγγέλιον κυριακῆς τυρινῆς
Συγχώρηση, νηστεία, θησαυρισμός
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης
http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com
Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος»

Dionysios_Anat
Έμπειρος Αποστολέας
Έμπειρος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 300
Εγγραφή: Κυρ Σεπ 27, 2009 12:37 pm
Τοποθεσία: ᾿Αθῆναι
Επικοινωνία:

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα γιὰ τὸ ἔτος 2014

Δημοσίευση από Dionysios_Anat »

᾿Απόστολος 1ης κυριακῆς νηστειῶν
Θαύματα τῆς πίστεως

Εὐαγγέλιον 1ης κυριακῆς νηστειῶν
Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν πρώτη γνωριμία μὲ τὸ Χριστὸ

24 φεβρουαρίου, ᾿Ιωάννου βαπτιστοῦ (ἀπόστολος)
Ὅλα γιὰ τὸν ἄνθρωπο

24 φεβρουαρίου, ᾿Ιωάννου βαπτιστοῦ (εὐαγγέλιον)
Ὁ Χριστὸς καὶ ὁ βαπτιστής του

9 μαρτίου, 40 μαρτύρων (ἀπόστολος)
Τί νόημα ἔχουν οἱ θλίψεις στὴ ζωή μας;

9 μαρτίου, 40 μαρτύρων (εὐαγγέλιον)
Οἱ ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης
http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com
Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος»

Dionysios_Anat
Έμπειρος Αποστολέας
Έμπειρος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 300
Εγγραφή: Κυρ Σεπ 27, 2009 12:37 pm
Τοποθεσία: ᾿Αθῆναι
Επικοινωνία:

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα γιὰ τὸ ἔτος 2014

Δημοσίευση από Dionysios_Anat »

Εὐαγγέλιον 2ου σαββάτου Ματθαίου
Τρεῖς ἅγιες προτροπές

᾿Απόστολος 2ας κυριακῆς ἐπιστολῶν
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ;

Εὐαγγέλιον 2ας κυριακῆς Ματθαίου
Ἡ κλήση τῶν τεσσάρων πρώτων μαθητῶν

19 ἰουνίου, ἀποστόλου ᾿Ιούδα (ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα)
Ὁ ἀδελφόθεος Ἰούδας

24 ἰουνίου, ᾿Ιωάννου προδρόμου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
Ἐγερτήριο σάλπισμα

29 ἰουνίου, ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα
Τὰ καυχήματα τοῦ Παύλου

29 ἰουνίου, Πέτρου καὶ Παύλου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
Ἡ ὁμολογία τοῦ Πέτρου

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Η ΒΑΒΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Εὐαγγέλιον 3ου σαββάτου Ματθαίου
Ὁ Χριστὸς ὁ βράχος τῆς ζωῆς

᾿Απόστολος 3ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
ΠΛΗΜΜΥΡΑ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Εὐαγγέλιον 3ης κυριακῆς Ματθαίου
Ποιά ἡ αἰτία τοῦ ἄγχους
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης
http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com
Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος»

Απάντηση

Επιστροφή στο “Λειτουργικά Θέματα.”