Σελίδα 1 από 1

Κωλύματα Γάμου

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιαν 15, 2013 12:28 pm
από ntinoula
Τίς προϋποθέσεις τελέσεως θρησκευτικοῦ Γάμου καί τά κωλύματα τά ὁποῖα ἰσχύουν σήμερα, ὡς ἐπί τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐρειδόμενα διά τήν τέλεσί του, ἀναφέρει λεπτομερῶς ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 2320/1982 Συνοδική Ἐγκύκλιος. Ὅθεν, διά τήν τέλεσι θρησκευτικοῦ Γάμου ἰσχύουν τά ἑξῆς κωλύματα:

1. Ἕνεκα ἡλικίας.
Διά σύναψι γάμου ἀπαιτεῖται οἱ μελλόνυμφοι νά ἔχουν συμπληρωμένο τό 18ο ἔτος τῆς ἡλικίας των. Ἐπίσης ἡ συναίνεσις τῶν εἰς γάμον συνερχομένων δηλοῦται αὐτοπροσώπως καί ἄνευ αἱρέσεως ἤ προθεσμίας.
Στήν περίπτωσι τῆς ἀνηλικιότητος, τήν συναίνεσι δίδουν οἱ ἀσκοῦντες τήν γονική μέριμνα γονεῖς ἤ ὁ ἔχων τήν ἐπιμέλεια τοῦ ἀνηλίκου. Σέ περίπτωσι διαφωνίας, τήν ἄδεια δίδει τό ἁρμόδιο δικαστήριο μέ τήν ἔκδοσι δικαστικῆς ἀποφάσεως.

2. Ἕνεκα διαφορᾶς Θρησκείας.
Κωλύεται ὁ γάμος χριστιανοῦ μετά ἀλλοθρήσκου.
Κατ᾿ οἰκονομίαν ἐπιτρέπεται τέλεσις γάμου (μεικτός) μέ ἑτεροδόξους χριστιανούς, ὑπό καθορισμένας προϋποθέσεις.

3. Ἕνεκα ὑφισταμένου γάμου.
Κωλύεται ἡ σύναψις ἑτέρου γάμου πρίν ἤ ἀμετακλήτως λυθῆ ἤ ἀκυρωθῆ οἱοσδήποτε ὑφιστάμενος τύπος γάμου.

4. Ἕνεκα τετάρτου γάμου.
Κωλύεται ὁ τέταρτος γάμος, προϋπάρξαντος τρίτου ἐγκύρου.

5. Ἕνεκα συγγενείας ἐξ αἵματος.
Κωλύεται ὁ γάμος μετά συγγενῶν ἐξ αἵματος κατ᾿ εὐθεῖαν μέν γραμμή ἀπεριορίστως καί μέ τούς ἀνιόντας καί κατιόντας συγγενεῖς, ἐκ πλαγίου δέ μέχρι καί τοῦ τετάρτου βαθμοῦ (ἐξαδέλφια). Τά τέκνα τῶν πρώτων ἐξαδέλφων παντρεύονται. Ἐπίσης ἡ κόρη τοῦ πρώτου ἐξαδέλφου δύναται νά νυμφευθῆ μέ τόν πρῶτο ἐξαδέλφο τοῦ πατέρα της.
Δύο ἀδέλφια δέν δύναται νά νυμφευθοῦν δύο ἄλλα ἀδέλφια οὔτε ταυτοχρόνως (ΝΔ´ Κανών τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Σύνόδου).
Δύο ἀδέλφια δύναται νά νυμφευθοῦν δύο πρῶτα ἐξαδέλφια.

6. Ἕνεκα συγγενείας ἐξ ἀγχιστείας.
Κωλύεται ὁ γάμος μετά συγγενῶν ἐξ ἀγχιστείας κατ᾿ εὐθεῖαν μέν γραμμή ἀπεριορίστως, ἐκ πλαγίου δέ ἕως καί τοῦ τρίτου βαθμοῦ. Τοιουτοτρόπως κωλύεται ὁ γάμος πατρός καί υἱοῦ μετά μητρός καί θυγατέρας (α´ βαθμός κατ᾿ εὐθεῖαν γραμμήν ἀγχιστείας), πάππου καί ἐγγονῆς μετά μάμμης καί ἐγγονῆς (β´ βαθμός).
Συγγένεια ἐπίσης, ὅσον ἀφορᾶ στά κωλύματα τοῦ γάμου, ὑφίσταται καί μεταξύ τέκνου τό ὁποῖον ἐγεννἠθη ἄνευ γάμου τῶν γονέων του (ἐξωγάμου) ἤ τῶν κατιόντων αὐτοῦ καί τοῦ ἐξ ἀναγνωρίσεως πατρός αὐτοῦ ἤ τῶν ἐξ αἵματος συγγενῶν αὐτοῦ. Ἐπίσης τό μή γνήσιο τέκνο, δηλαδή τό ἀναγνωρισθέν, ἐπέχει τάξιν γνησίου ἔναντι τῆς μητρός του καί τῶν πρός τήν μητέρα συγγενῶν.
Ἐκ τοῦ πλαγίου ἀγχιστεία: Ὁ πρώην σύζυγος δέν δύναται νά συνάψη γάμο μετά τοῦ ἀδελφοῦ, θείου ἤ ἀνεψιοῦ τοῦ τέως συζύγου, οὔτε μετά τοῦ ἀνδραδέλφου ἤ τῆς ἀνδραδέλφης (κουνιάδο ἤ κουνιάδα). Ἐπίσης δέν ἐπιτρέπεται σέ δύο ἀδελφούς ἤ ἀδελφές νά ἔλθουν σέ γάμο μετά τοῦ αὐτοῦ προσώπου ἀλληλοδιαδόχως. Ἡ ἰσχύς τοῦ ἐν λόγῳ κωλύματος ἀρχίζει μετά τήν λύσι τοῦ πρώτου γάμου, διότι ἡ ἐξ ἀγχιστείας συγγένεια ἐξακολουθεῖ ὑφισταμένη καί μετά τήν λύσι τοῦ γάμου.
Παρεπομένη ἤ καταχρηστική ἀγχιστεία: Κωλύεται ὁ γάμος συγγενῶν ἐξ αἵματος ἕως καί τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τοῦ ἑνός τῶν συζύγων μετά συγγενοῦς ἐξ αἵματος ἕως καί του δευτέρου βαθμοῦ τοῦ ἑτέρου συζύγου. Συνεπῶς δέν δύναται νά συναφθῆ γάμος μεταξύ γονέως ἤ πάππου, τέκνου ἤ ἐγγονοῦ καί ἀδελφοῦ ἑνός ἑκάστου τῶν συζύγων μετά τῶν αὐτῶν συγγενῶν τοῦ ἑτέρου συζύγου, τοῦ κωλύματος ὑφισταμένου καί μετά τήν λύσι ἤ ἀκύρωσι τοῦ γάμου.

7. Ἕνεκα υἱοθεσίας.
Κωλύεται ὁ γάμος τοῦ υἱοθετήσαντος ἤ κατιόντων αὐτοῦ μετά τοῦ υἱοθετηθέντος. Τό κώλυμα ὑφίσταται καί μετά τήν λύσι τῆς υἱοθεσίας.

8. Ἕνεκα βαπτίσματος (πνευματική συγγένεια).
Κωλύεται ὁ γάμος τοῦ ἀναδόχου μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ, τοῦ πατρός ἤ τῆς μητρός αὐτοῦ καί τανάπαλιν. Τό κώλυμα τοῦτο ἀναφέρει ὁ ΝΓ´ Κανών τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλῳ, Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἡ ἀπαγόρευσις συνάψεως γάμου μεταξύ πνευματικῶν συγγενῶν ἐπεκτείνεται ἕως καί τοῦ δευτέρου βαθμοῦ, δηλαδή ἕως τοῦ πατρός ἤ τῆς μητρός τοῦ ἤ τῆς ἀναδεκτοῦ. Δέν λογίζονται πνευματικοί ἀδελφοί κατά τό νόημα τοῦ κανόνος ἐκεῖνοι πού ἔχουν κοινό ἀνάδοχο.

Πηγή

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιαν 15, 2013 1:03 pm
από ntinoula
ntinoula έγραψε: Κωλύεται ὁ γάμος τοῦ ἀναδόχου μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ, τοῦ πατρός ἤ τῆς μητρός αὐτοῦ καί τανάπαλιν. ... Δέν λογίζονται πνευματικοί ἀδελφοί κατά τό νόημα τοῦ κανόνος ἐκεῖνοι πού ἔχουν κοινό ἀνάδοχο.
Είχα την αίσθηση ότι όποιος βαπτίσει δύο ή περισσότερα παιδάκια, αυτά θεωρούνται πνευματικά αδέλφια και γι'αυτό θα έπρεπε να είναι του ίδιου φύλου ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να παντρευτούν αργότερα. Προφανώς με βάση την Εγκύκλιο δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Re: Κωλύματα Γάμου

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιαν 15, 2013 2:03 pm
από xristianos.net
Σωστά είχατε την αίσθηση! Επί του θέματος αντιγράφουμε από τον ιστοχώρο "Κατάνυξις"
Δεν επιτρέπεται ο γάμος σε ζευγάρι βαπτισμένο από τον ίδιο ανάδοχο, Παρατήρηση σε ανακοίνωση της Ι.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Σε πρόσφατο άρθρο της “κατάνυξης” που αποτελεί αναδημοσίευση από τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ της 3/8/2012, διαβάζουμε την εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου διά το πρόσωπον του Αναδόχου εις το Μυστήριον του βαπτίσματος.

Κατόπιν αποριών και παρατηρήσεων αρκετών επισκεπτών της “κατάνυξης”, σας ενημερώνουμε πως η επίμαχη φράση της εγκυκλίου “ΔΕΝ υφίσταται κώλυμα συνάψεως γάμου μεταξύ αναδεκτών βαπτισμένων από τον ίδιο ανάδοχο”, η οποία προκάλλεσαι τις ενστάσεις σας, όντως δεν συμφωνεί με το Ιερό Πηδάλιο της Εκκλησίας μας και τους Ιερούς Κανόνες.

Στο Ιερό Πηδάλιο διαβάζουμε την εξής ξεκάθαρη και αποκρυσταλλωμένη θέση: “Ανίσως δε δύω παιδία αρσενικόν και θηλυκόν, μη έχοντα συγγένειαν σαρκικήν, βαπτισθούν από ένα ανάδοχον, ταύτα δεν παίρνονται (σημ. ιστ. δεν παντρεύονται), διατί είναι αδελφοί πνευματικοί, κατά τον αγιώτατον Σισίννιον και β΄ βαθμού”. (Ιερόν Πηδάλιον, εκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Κεφ. η΄ Περί της έκ του Αγ. Βαπτίσματος Συγγενείας, σελ. 753).

Κατά την ταπεινή μας άποψη, η ευλογημένη και πρακτική συνήθεια πολλών Χριστιανών, να γίνεται ανάδοχος κάποιος βαπτίζοντας μόνο αγόρια ή μόνο κορίτσια, αποτελεί ασφαλέστατη οδό δια να φυλλάξουμε τον Κανόνα αυτό των Αγίων Πατέρων.

Re: Κωλύματα Γάμου

Δημοσιεύτηκε: Τετ Ιαν 16, 2013 10:46 am
από angieholi
Είχα ακούσει μια ομιλία του π. Μυτιληναίου στις "Κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου" που εξηγούσε ότι τα πρώτα χρόνια οι ανάδοχοι μάζευαν στο σπίτι τους τα βαπτιστήρια τους (προφανώς είχαν πολλά βαπτιστήρια) και εκεί τους έκαναν την κατήχηση.
Συνέβαινε όμως να μαζεύονται αγόρια και κορίτσια και πολλές φορές αντί να πηγαίνουν για την κατήχηση, πήγαιναν για να "γαμπρίζουν". Είχαν δηλαδή αλλού το μυαλό τους και όχι στο μάθημα.
Έτσι λοιπόν έμεινε ότι η απαγόρευση του γάμου μεταξύ των ατόμων που είναι βαπτισμένοι από τον ίδιο ανάδοχο.