Οι νηστείες του έτους

Ότι έχει σχέση με την Ορθοδοξία γενικότερα.

Συντονιστές: konstantinoupolitis, Συντονιστές

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Οι νηστείες του έτους

Δημοσίευση από angieholi »

Οι νηστείες της Εκκλησίας μας
(πως καθιερώθηκαν, πως επικράτησαν)


Σε πολλά βέβαια σημεία της Άγιας Γραφής γίνεται λόγος για τη νηστεία και όλοι οι ιεροί Πατέρες της Εκκλησίας μας αναφέρονται σε ομιλίες τους στο θέμα της νηστείας.

Ό Μέγας Βασίλειος μάλιστα, πού μας άφησε δύο εξαίρετες ομιλίες περί της νηστείας, ονομάζει τη νηστεία «συνηλικιώτιν της άνθρωπότητος».

Είναι, λέγει, ή πρώτη εντολή πού δόθηκε στους ανθρώπους από τον Θεό.«Νηστεία έν τω παραδείσω ένομοθετήθη». Όταν έδωσε εντολή στους Πρωτοπλάστους να μη φάγουν τούς καρπούς ενός συγκεκριμένου δένδρου, έδωσε εντολή «νηστείας και εγκρατείας» (ΕΠΕ 6, 26).

Αύτη λοιπόν ή θεόσδοτη εντολή, την οποία τήρησε και ό θεάνθρωπος και οι άγιοι Απόστολοι, όταν οργανώθηκε με τη Χάρη του Παναγίου Πνεύματος η Εκκλησία, έλαβε τη θέση της στη ζωή της Εκκλησίας. Καθορίστηκαν μάλιστα οι ημέρες της νηστείας με αποφάσεις Συνόδων και ιερών Κανόνων για να λειτουργούν τα πάντα «κατά τάξιν και ενσχημόνως» (Α’ Κορ. ιδ’ 40).

Έτσι πολύ ενωρίς καθιερώθηκε η Νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Τετάρτης και Παρασκευής. Ό ΞΘ’ (69ος) Αποστολικός Κανών θεσπίζει τα έξης: «Ει τις Έπίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή Υποδιάκονος, ή Αναγνώστης, ή Ψάλτης, την άγίαν Τεσσαρακοστήν ού νηστεύει, ή Τετράδα, ή Παρασκευήν, καθαιρείσθω. Έκτός είμή δί’ άσθένειαν σωματικήν έμποδίζοιτο. Έάν δέ λαϊκός ή άφορίζέσθω» {«Πηδάλιον»).

Ό άγιος Νικόδημος ερμηνεύοντας και σχολιάζοντας στο «Πηδάλιον» τον Κανόνα αυτό γράφει: «’Όλους όμού και ίερωμένους, και λαϊκούς προστάζει ό παρών Κανών να νηστεύωσι παρομοίως και έπίσης, τόσον την μεγάλην Τεσσαρακοστήν, όσον και κάθε Τετράδα και Παρασκευήν… Την μέν άγίαν Τεσσαρακοστήν νηστεύομεν… όχι διά το Πάσχα, όχι διά τον Σταυρό αλλά διά τάς άμαρτίας μας… ‘Όθεν δέν πρέπει να λέγωμεν ότι πενθούμεν διά τον Στανρόν. Ού γάρ δι’ εκείνον πενθούμεν’ μη γένοιτο’ αλλά διά τα έδικά μας άμαρτήματα. Νηστεύομεν δέ την Τεσσαρακοστήν, κατά την μίμησιν τού Κυρίου, οπού ένήστευσεν επί τού όρους ήμέρας τεσσαράκοντα. Τάς δέ δύω ήμέρας της έβδομάδος νηστεύομεν, την μέν Τετράδα, διατί εις τήν ήμέραν αύτήν έγινε το συμβούλιον διά την προδοσίαν τού Κυρίου μας’ την δέ Παρασκευήν, διατί είς την ήμέραν ταύτην έπαθε σαρκί τον ύπέρ της σωτηρίας μας θάνατον..,»,

Ή ΣΤ’ Οικουμενική Σύνοδος με τον ΠΘ’ (89°) Κανόνα της κάνει ειδικό λόγο για τη Νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος: «Τάς τού σωτηρίου πάθους ήμέρας, έν νηστεία και προσευχή και κατανύξει έπιτελούντας, χρή τούς πιστούς περί μέσας της περί το μέγα Σάββατον νυκτός ώρας άπονηστίζεσθαι…». Ορίζει δηλαδή να λήγει ή νηστεία μετά το μεσονύκτιο του Μεγάλου Σαββάτου («Πηδάλιον»).

Για την Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων, το γνωστό Σαρανταήμερο, πού είναι κάπως ελαφρότερη νηστεία, διότι επιτρέπεται κατάλυση ιχθύων, ό άγιος Συμεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, πού είναι ειδικός ως προς τα λειτουργικά θέματα της Εκκλησίας, γράφει:«Ή Τεσσαρακονθήμερος (νηστεία) εικονίζει την νηστείαν τού Μωυσέως, όστις νηστεύσας τεσσα-ράκοντα ήμέρας και νύκτας έλαβεν είς πλάκας λιθίνους γεγραμμένους τούς λόγους τού Θεού, ημείς δέ νηστεύοντες τεσσαράκοντα ήμέρας βλέπομεν και λαμβάνομεν τον ζώντα Λόγον έκ της Παρθένου, όχι γεγραμμένον έν λίθοις, αλλά σεσαρκωμένον γεννηθέντα, και άξιούμεθα να κοινωνώμεν την θειοτέραν αυτού Σάρκα» {«Τά Άπαντα» Έν Άθήναις 1868, σ. 369).

Παρόμοια είναι και η Νηστεία των Αγίων Αποστόλων, για την όποια ομιλεί το αρχαίο εκκλησιαστικό κείμενο, πού επιγράφεται «Διαταγαί Αποστόλων». «Μετά ουν το έορτάσαι ύμάς την Πεντηκοστήν έορτάσατε μίαν έβδομάδα (επιτρέπεται σ’ αυτήν κατάλυση σε όλα), και μετ’ εκείνην νηστεύσατε μίαν’ δίκαιον γαρ και εύφρανθήναι επί τη έκ Θεού δωρεά (για την κάθοδο του Άγιου Πνεύματος) και νηστεύσαι μετά την άνεσιν» (ΒΕΠΕΣ 2, 93). Και οι θείοι Απόστολοι, σχολιάζει ό άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης, «ένήστευαν και ούτως έπέμποντο είς το κήρυγμα» («Πηδάλιον» Σημ. είς 69™ Αποστολίκόν Κανόνα).

Για τη Νηστεία τού Δεκαπενταύγουστου, πού διαρκεί λίγες ημέρες, ό άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης γράφει οτι «είς τιμήν άποβλέπει της τού Θεού Λόγον Μητρός, ή όποια προ-γνωρίζουσα την άγίαν της μετάστασιν από τον κόσμον, πάντοτε ήγωνίζετο υπέρ ήμών, και ένήστευεν, άν και χρείαν δέν είχε Νηστείας, ως καθαρά και πανάμωμος, ζώσα δέ άγγελικώς ή ύψηλοτέρα και των Άγγέλων και προσευχομένη συνεχώς… και πάντοτε δι’ ήμάς ικετεύουσα… Διά τούτο και ημείς χρεωστούμεν να νηστεύωμεν… έκμιμούμενοί τον βίον της» (ε. ά.)

Τα πιο πάνω ελάχιστα πληροφοριακά στοιχειά, ως προς τον καθορισμό των Νηστειών της Εκκλησίας μας, ας γίνουν αφορμή να αγαπήσουμε τη νηστεία, όπως μας προτρέπουν οι ύμνοι των ήμερών αυτών.

Είναι πολύ αποτελεσματικό όπλο στον αόρατο πόλεμο για την κατάκτηση της άγιότητος.

Περιοδικό «Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ» Φεβρουάριος 2010

Αναδημοσίευση από:
http://vatopaidi.wordpress.com/2010/02/ ... more-31118
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
smarti
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 5165
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 09, 2008 9:00 am
Τοποθεσία: Σμαρώ@Κατερίνη, Σέρρες

Πίνακας των ακινήτων εορτών µε κατάλυση ή νηστεία.

Δημοσίευση από smarti »

Γ. Πίνακας των ακινήτων εορτών µε κατάλυση ή νηστεία.Κατάλυσις

Ιανουάριος
1 Περιτοµή Ι. Χριστού, Μ. Βασιλείου Εις πάντα
5 Παραµονή Θεοφανείων Νηστεία
6 Τα Άγια Θεοφάνεια Εις πάντα
7 Σύναξις Ιωάννου του Προδρόµου Ιχθύος
11 Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Οίν. και ελ.
16 Προσκύνησις αλύσεως απ. Πέτρου »
17 Αντωνίου του Μεγάλου »
18 Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας »
20 Ευθυµίου του Μεγάλου »
22 Τιμοθέου Αποστόλου, Αναστασίου Πέρσου »
25 Γρηγορίου του Θεολόγου »
27 Ανακομιδή λειψ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου »
30 Των Τριών Ιεραρχών »

Φεβρουάριος
2 Υπαπαντή Ιησού Χριστού Ιχθύος
8 Θεοδώρου του Στρατηλάτου Οίν. και ελ.
10 Χαραλάμπους Ιεροµάρτυρος »
11 Βλασίου Ιεροµάρτυρος »
17 Θεοδώρου του Τήρωνος »
24 Α’ και Β’ εύρεσις Κεφαλής του Προδρόµου »

Μάρτιος
9 Των εν Σεβαστεία αγίων 40 Μαρτύρων Οίν. και ελ.
25 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ιχθύος
26 Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ Οίν. και ελ.

Απρίλιος
23 Γεωργίου του Τροπαιοφόρου Οίν. και ελ.
25 Μάρκου αποστόλου και ευαγγελιστού »
30 Ιακώβου αποστόλου »

Μάιος
2 Ανακομιδή λειψ. Αθανασίου του Μεγάλου Οίν. και ελ.
8 Ιωάννου του Θεολόγου »
15 Παχωµίου του Μεγάλου, Αχιλλίου Λαρίσης »
21 Κωνσταντίνου και Ελένης Ισαποστ. »
25 Γ’ εύρεσις της Κεφαλής του Προδρόµου »

Ιούνιος
8 Ανακομιδή λειψ. Θεοδώρου του Στρατηλάτου Οίν. και ελ.
11 Βαρθολομαίου και Βαρνάβα αποστόλων »
24 Γενέθλιον Ιωάννου του Προδρόµου Ιχθύος
29 Πέτρου και Παύλου αποστόλων »
30 Η Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων Οίν. και ελ.

Ιούλιος
1 Κοσµά και Δαµιανού των Αναργύρων Οίν. και ελ.
2 Κατάθεσις εσθήτος της Θεοτόκου »
17 Μαρίνης µεγαλοµάρτυρος »
20 Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου »
22 Μαρίας της Μαγδαληνής »
25 Κοίµησις αγίας Άννης »
26 Παρασκευής οσιοµ., Ερµολάου ιεροµ. »
27 Παντελεήμονος µεγαλοµάρτυρος »

Αύγουστος
6 Μεταµόρφωσις του Σωτήρος Ιχθύος
15 Κοίµησις της Θεοτόκου »
29 Αποτοµή Τιµ. Κεφαλής του Προδρόµου Νηστεία
31 Κατάθεσις Τιµίας Ζώνης της Θεοτόκου Οίν. και ελ.

Σεπτέμβριος
1 Αρχή της Ινδίκτου, Συµεών Στυλίτου Οίν. και ελ.
6 Ανάµνησις του εν Χώναις θαύµ. αρχ. Μιχαήλ »
8 Γενέθλιον της Θεοτόκου Ιχθύος
9 Ιωακείμ και Άννης Θεοπατόρων Οίν. και ελ.
13 Εγκαίνια Ναού Αναστάσεως, Κορνηλίου εκατ. »
14 Ύψωσις του Τιµίου Σταυρού Νηστεία
20 Ευσταθίου µεγαλοµάρτυρος και των συν αυτώ Οίν. και ελ.
23 Σύλληψις Ιωάννου του Προδρόµου »
26 Μετάστασις Ιωάννου του Θεολόγου »

Οκτώβριος
6 Θωµά αποστόλου Οίν. και ελ.
18 Λουκά αποστόλου και ευαγγελιστού »
23 Ιακώβου του Αδελφοθέου »
26 Δημητρίου του Μυροβλύτου »

Νοέμβριος
1 Κοσµά και Δαµιανού των Αναργύρων Οίν. και ελ.
8 Σύναξις Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ »
12 Ιωάννου του Ελεήµονος »
13 Ιωάννου του Χρυσοστόμου »
14 Φιλίππου αποστόλου Ιχθύος
16 Ματθαίου αποστόλου και ευαγγελιστού Οίν. και ελ.
21 Εισόδια της Θεοτόκου Ιχθύος
25 Αικατερίνης µεγαλοµάρτυρος Οίν. και ελ.
30 Ανδρέου του Πρωτοκλήτου »

Δεκέμβριος
4 Βαρβάρας µεγαλοµ., Ιωάννου Δαμασκηνού Οίν. και ελ.
5 Σάββα του ηγιασµένου »
6 Νικολάου επισκόπου Μύρων »
9 Σύλληψις αγίας Θεοπροµήτορος Άννης »
12 Σπυρίδωνος Τριµυθούντος του θαυματουργού »
15 Ελευθερίου ιεροµάρτυρος »
17 Δανιήλ προφήτου, Διονυσίου Αιγίνης »
20 Ιγνατίου του Θεοφόρου »
25 Γέννησις Ιησού Χριστού Εις πάντα
26 Σύναξις της Θεοτόκου »
27 Στεφάνου του Πρωτοµάρτυρος »

ΠΗΓΗ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ“Η ΝΗΣΤΕΙΑ”
Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010

http://www.impantokratoros.gr/nhsteia.el.aspx
Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν Γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Άβαταρ μέλους
smarti
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 5165
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 09, 2008 9:00 am
Τοποθεσία: Σμαρώ@Κατερίνη, Σέρρες

Re: Πίνακας των ακινήτων εορτών µε κατάλυση ή νηστεία.

Δημοσίευση από smarti »

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ.μ.). Λήψη τροφής, έστω και μόνο ψωμιού, περισσότερο από μια φορά την ημέρα λέγεται λύση νηστείας. Αν φάμε και λάδι ή πιούμε κρασί, τότε κάνουμε κατάλυση νηστείας. Οι κατηγορίες καταλύσεως της νηστείας είναι τέσσερις: α) Κατάλυση «εις πάντα», β) κατάλυση αυγών και γαλακτοκομικών προϊόντων, γ) κατάλυση «ιχθύος» και δ) κατάλυση «οίνου και ελαίου».

Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι, παρά τη θέσπιση συγκεκριμένων ημερών και περιόδων νηστείας από την Εκκλησία μας («ακρίβεια»), η ρύθμιση του θέματος για κάθε χριστιανό ξεχωριστά αφήνεται στη διάκριση των πνευματικών πατέρων, που ενεργούν κάποτε με συγκατάβαση («οικονομία») στην αδυναμία του ανθρώπου, και με γνώμονα πάντα το συμφέρον κάθε ψυχής.Α. «Διατεταγμένες» νηστείες είναι οι εξής:

1) Της Τετάρτης και της Παρασκευής: Ξηροφαγία.

2) Της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου: Ξηροφαγία (εκτός από Σάββατα και Κυριακές, οπότε επιτρέπονται λάδι και κρασί).

3) Της Μεγάλης Εβδομάδος: Ξηροφαγία.

4) Των Αγίων Αποστόλων, από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι τις 28 Ιουνίου: Αποχή από κρέας, γαλακτερά και αυγά. Επιτρέπεται το ψάρι (πλην, φυσικά, Τετάρτης και Παρασκευής).

5) Του Δεκαπενταυγούστου, από την 1 μέχρι τις 14 Αυγούστου: Ξηροφαγία (εκτός από Σάββατα και Κυριακές, οπότε επιτρέπονται λάδι και κρασί, και της Μεταμορφώσεως, που καταλύεται ψάρι).

6) Των Χριστουγέννων, από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου:

α) Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου απέχουμε από κρέας, γαλακτερά και αυγά, ενώ καταλύουμε το ψάρι (πλην Τετάρτης και Παρασκευής).

β) Από τις 18 μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου γίνεται κατάλυση μόνο σε λάδι και κρασί (πάντοτε πλην Τετάρτης και Παρασκευής).Σημείωση: Οι παραπάνω νηστείες πρέπει να συνδυάζονται πάντοτε με τον παρακάτω πίνακα (Γ), όπου βρίσκονται οι ημέρες καταλύσεως.Β. Κατάλυση νηστείας (και τις Τετάρτες και Παρασκευές) επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

1) Από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι τις 4 Ιανουαρίου («Δωδεκαήμερο»): «Εις πάντα».

2) Την πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου (από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή του Ασώτου): «Εις πάντα».

3) Την τρίτη εβδομάδα του Τριωδίου (από τη Δευτέρα των Απόκρεω μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου): Κατάλυση σε ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά (δεν επιτρέπεται το κρέας) όλες τις ημέρες.

4) Την εβδομάδα της Διακαινησίμου (από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά): «Εις πάντα».

5) Την εβδομάδα του Αγ. Πνεύματος (από την Κυριακή της Πεντηκοστής μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων): «Εις πάντα».

6) Την περίοδο του Πεντηκοσταρίου (από την Κυριακή του Θωμά μέχρι την Κυριακή της Πεντηκοστής) μπορεί, κατά μία εκδοχή, να γίνεται κατάλυση ελαίου τις Τετάρτες και Παρασκευές. Επιπλέον, επιτρέπεται κατάλυση «ιχθύος» την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής και την Τετάρτη της Αποδόσεως του Πάσχα.

http://www.impantokratoros.gr/nhsteia.el.aspx
Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν Γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Dionysios_Anat
Έμπειρος Αποστολέας
Έμπειρος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 300
Εγγραφή: Κυρ Σεπ 27, 2009 12:37 pm
Τοποθεσία: ᾿Αθῆναι
Επικοινωνία:

Re: Πίνακας των ακινήτων εορτών µε κατάλυση ή νηστεία.

Δημοσίευση από Dionysios_Anat »

smarti έγραψε:Γ. Πίνακας των ακινήτων εορτών µε κατάλυση ή νηστεία.............................................................................

ΠΗΓΗ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ“Η ΝΗΣΤΕΙΑ”
Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010

http://www.impantokratoros.gr/nhsteia.el.aspx
Χρήσιμοι γενικῶς τέτοιοι πίνακες καὶ πρέπουν εὐχαριστίες σὲ ὅσους κοπιάζουν γιὰ τὴν σύνταξι καὶ δημοσίευσί τους. πρέπει ὅμως νὰ ἐπισημανθῇ ὅτι συνήθως αὐτοὶ οἱ πίνακες ποὺ δημοσιεύονται σὲ διάφορες ἐκδόσεις (μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἀνωτέρω) δὲν εἶναι σὲ ὅλα τὰ σημεῖα τους ἀκριβεῖς, διότι ἀναφέρουν καταλύσεις ἐκεῖ ποὺ κανονικῶς δὲν ὑπάρχουν καὶ παραλείπουν ἄλλες ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν. ἐπὶ παραδείγματι δὲν ἀναφέρουν τὴν 1ην αὐγούστου στὶς ἡμέρες μὲ κατάλυσι οἴνου καὶ ἐλαίου. οἱ πίνακες αὐτοὶ βασίζονται κυρίως σὲ σχετικὲς σημειώσεις στὸ λειτουργικὸν βιβλίον «῾Ωρολόγιον τὸ μέγα», τὸ ὁποῖον ὅμως ἔχει νοθευθῆ ἀπὸ παλαιὰ ἀπὸ παρεμβάσεις ἡμιμαθῶν ἢ ἀμαθῶν διορθωτῶν καὶ τυπογράφων, ὅπως πρῶτος ἐπεσήμανε ὁ μέγας ὅσιος Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης. οἱ καταλύσεις ὅμως καὶ οἱ νηστεῖες δὲν ὁρίζονται μὲ βάσι τὰ «ὡρολόγια» ἀλλὰ μὲ βάσιν τὸ τυπικὸν τῆς ἐκκλησίας. εἶχα συντάξει παλαιότερον ἐκτενῆ ἐργασία καὶ ἀναλυτικοὺς πίνακες μὲ βάσι τὸ ἐκκλησιαστικὸν τυπικόν, καὶ διευκρίνιζα τὰ πράγματα. τὴν ἐργασία μου τὴν ἐδημοσίευσα στὴν «Συμβολή», τεύχη 8, 9, 10 καὶ 11, καὶ μόλις βρῶ χρόνο θὰ τὴν δημοσιεύσω καὶ στὸ διαδίκτυον.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης
http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com
Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος»

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Re: Οι νηστείες του έτους

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Δυστυχώς οι υποχρεώσεις μου και ένα τεχνικό πρόβλημα εισαγωγής εδώ μου δημιούργησαν κενά επισκέψεων.
Απο που προκύπτει πως την πρώτη εβδομάδα της 40στης των Χριστουγένων δεν καταλύεται ψάρι πλην Τετάρτης βέβαια και Παρασκευής; Η κατάλυση ιχθύος δεν άρχεται απο τα Εισόδια της Θεότόκου αλλά απο την 15 Νοεμβρίου. Ούτε γίνονται πιο παραδοσιακοί χριστιανοοί αυτοί που κακώς το εφαρμόζουν καθ υπόδειξιν αυστηρών πνευματικών.
Παρακαλώ να διορθωθεί στα κείμενα των μελών γιατί δυστυχώς διαιωνίζουμε και παραπληροφορούμε μια λανθάνουσα επικρατούσα αντίληψη.

Άβαταρ μέλους
aposal
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 22050
Εγγραφή: Παρ Απρ 13, 2007 8:00 am
Τοποθεσία: Απόστολος @ Άγιος Δημήτριος (Μπραχάμι)

Re: Οι νηστείες του έτους

Δημοσίευση από aposal »

Σύμφωνα με έντυπο της ενορίας μου (Αγίου Δημητρίου): "κατά παράδοσιν δεν καταλύεται ιχθύς και από 15ης έως 20ης Νοεμβρίου."
Μελίζεται και διαμερίζεται ο Αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων.

Άβαταρ μέλους
marinam
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1018
Εγγραφή: Δευ Νοέμ 08, 2010 6:47 pm
Τοποθεσία: ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

Re: Οι νηστείες του έτους

Δημοσίευση από marinam »

Παιδιά να στε καλά, σας ευχαριστώ. Μόνο τις πιο σημαντικές νηστείες γνώριζα. Είναι τόσες πολλές μέρες που εγώ δεν τις ήξερα και φυσικά δεν έκαμα και νηστεία. 1000 ευχαριστώ.
Μὴ χωρίσεις μὲ τῆς δόξης τῶν μαρτύρων σου γλυκύτατε Ἰησοῦ ὅτι τέτρωμαι τῆς σῆς ἀγάπης ἐγώ ἀλλὰ ἐνίσχυσον μὲ διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος, Χριστέ * Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος * Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με

Dionysios_Anat
Έμπειρος Αποστολέας
Έμπειρος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 300
Εγγραφή: Κυρ Σεπ 27, 2009 12:37 pm
Τοποθεσία: ᾿Αθῆναι
Επικοινωνία:

Re: Οι νηστείες του έτους

Δημοσίευση από Dionysios_Anat »

Ἴσως νὰ ἐνδιαφέρῃ κάποιους καὶ μιὰ ἄλλη συζήτησι ποὺ γίνεται αὐτὲς τὶς ἡμέρες σχετικὰ μὲ τὶς παλαιὲς μαρτυρίες τῶν νηστειῶν· βλέπε Νηστεία Χριστουγέννων.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης
http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com
Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος»

Άβαταρ μέλους
konstantinoupolitis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1080
Εγγραφή: Τετ Ιαν 17, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: Μακεδονία

Re: Οι νηστείες του έτους

Δημοσίευση από konstantinoupolitis »

Στο Δίπτυχο της Εκκλησίας της Ελλάδος λέει για νηστεία καταλύσεως ιχθύος έως την 17 Δεκεμβρίου. Άρα δεν εξαιρείται η πρώτη εβδομάδα.

Συζήταγα το θέμα με ένα φίλο μου που ειδικεύεται σε αρχαιότερα τυπικά κ.τ.λ. Μου ανέφερε πως στο Άγιον Όρος που κατα παράδοση τελούν αρχαιότερα έθιμα και σαφώς πιο ορθόδοξα, η κατάλυση τελείται σε όλη τη 40στη, με την διαφορά πως καταλύεται ιχθύς μόνο τα σαββατοκύριακα και όχι το πενθήμερο.

Άβαταρ μέλους
dionysisgr
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 4272
Εγγραφή: Τρί Φεβ 12, 2008 9:00 am
Τοποθεσία: Νικαια

Re: Οι νηστείες του έτους

Δημοσίευση από dionysisgr »

konstantinoupolitis έγραψε:Στο Δίπτυχο της Εκκλησίας της Ελλάδος λέει για νηστεία καταλύσεως ιχθύος έως την 17 Δεκεμβρίου. Άρα δεν εξαιρείται η πρώτη εβδομάδα.

Συζήταγα το θέμα με ένα φίλο μου που ειδικεύεται σε αρχαιότερα τυπικά κ.τ.λ. Μου ανέφερε πως στο Άγιον Όρος που κατα παράδοση τελούν αρχαιότερα έθιμα και σαφώς πιο ορθόδοξα, η κατάλυση τελείται σε όλη τη 40στη, με την διαφορά πως καταλύεται ιχθύς μόνο τα σαββατοκύριακα και όχι το πενθήμερο.
Και εγω ετσι το εχω υπόψιν μου.

Αλλα θα πρεπει να προσθεσουμε, οτι υπαρχει και η οικονομια και οχι μονο η ακριβεια, σε αυτα τα θεματα.

Με τον Πνευματικο, θεωρω οτι ρυθμιζονται αυτα, σε τελικη αναλυση,
και παντως τα ακρα, ποτε δεν ειναι καλα, ειδικα στα πνευματικα θεματα.

Γιατι μπορει ευκολα καποιος να νηστευει σαν ερημιτης, και απο το ψωνιο στο οποιο θα πεσει,
να εχει πολυ μεγαλυτερη ζημια πνευματικη,
απο την κρεατοφαγια στην οποια πιθανον, θα υπεκυπτε λογω κοιλιοδουλειας ανθρωπινως..
"ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν."

Απάντηση

Επιστροφή στο “Ορθοδοξία”