Νέα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Θέματα που αφορούν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Συντονιστής: Συντονιστές

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

O αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας επισκέπτεται το Πατριαρχείον.

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ὀκτωβρίου 2010, ὁ ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας (ΕΛΑΣ) κ. Οἰκονόμου Ἐλευθέριος μετά μικρᾶς συνοδείας αὐτοῦ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου ἐγένετο δεκτός εἰς τό Πατριαρχεῖον ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.
ellas 1.jpg
Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας εὑρίσκετο εἰς ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ κ. Οἰκονόμου εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι θεωρεῖ θρησκευτικήν καί ἐθνικήν αὐτοῦ ὑποχρέωσιν νά ἐπισκεφθῇ τόν Πανάγιον Τάφον καί τό Πατριαρχεῖον καί ὅτι ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνατοτήτων της εἶναι ἑτοίμη νά συμπαρίσταται οἱῳδήποτε τρόπῳ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκφράζων τήν χαράν Του ἐπί τῇ ἐπισκέψει, εἶπεν ὅτι κατανοεῖ τά αἰσθήματα ταῦτα τοῦ σεβασμοῦ πρός τόν Πανάγιον Τάφον καί τό Πατριαρχεῖον καί ὅτι δέν δύναται κανείς νά διαχωρίσῃ τόν Ἑλληνισμόν ἀπό τήν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦτο συνέβη ἀφ’ ἧς ἐποχῆς, καθ’ ἥν ὁ Ἑλληνισμός προσεχώρησεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί δή αὐτήν τῶν Ἱεροσολύμων. Οἱ Βυζαντινοί αὐτοκράτορες, τό γένος τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων κατά τούς χρόνους τῆς δουλείας καί ἡ Ἑλλάς μετά τήν ἀπελευθέρωσιν αὐτῆς, ἠθικῶς καί ὑλικῶς συνεπικούρησαν εἰς τό θρησκευτικόν, κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἀδελφότητος.

Τό ἔργον τοῦτο φαίνεται ἐκ τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῆς ἀστικῆς καί κτηματικῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου. Ταῦτα πάντα συντελοῦν εἰς τήν διατήρησιν τοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς ταυτότητος τῶν Χριστιανῶν.

Τό Πατριαρχεῖον ζητεῖ ἀπό τήν Ἑλλάδα νά κατανοήσῃ τό ἔργον καί τόν ρόλον αὐτοῦ, ὄχι πρωτίστως διά τό Πατριαρχεῖον, ἀλλά διά τήν ἰδίαν πνευματικήν αὐτῆς στήριξιν καί πρόοδον.

Ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας ἐζήτησε ἀπό τόν Μακαριώτατον νά ὀργανωθῇ σειρά διαλέξεων ἀπό Ἁγιοταφίτας Πατέρας εἰς Ἀθήνας πρός Τμήματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, διά νά καταστῇ γνωστότερον εἰς τούς Ἀστυνομικούς τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν ὡς εὐλογίαν εἰς τόν κ. Οἰκονόμου τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου, μετάλλια κοπέντα ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης καί τό φωτογραφικόν λεύκωμα τῆς Ἰσραηλινῆς φωτογράφου κ. Gali Tibbon περί τῶν Ὀρθοδόξων τελετῶν τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ.

Ὁ Ἀρχηγός ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον πλακέτταν μέ τό ἔμβλημα τῆς ΕΛΑΣ καί σταυρόν εὐλογίας. Μετά ταῦτα ὁ Ἀρχηγός τῆς ΕΛΑΣ καί οἱ λοιποί ἀντιπρόσωποι μετά τοῦ Γενικοῦ Προξένου κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου κατῆλθον διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου ἐξεναγήθησαν ὑπό τοῦ Παρασκευοφύλακος Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου καί τῶν λοιπῶν Ἁγιοταφιτῶν φυλάκων εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τά πέριξ προσκυνήματα αὐτοῦ.
ellas 2.jpg
ellas.jpg
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Αναδημοσίευση από: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/10/30/2257/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

Αντιπροσωπεία του ΓΕΣ επισκέπτεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Παρασκευήν, 30ήν Ὀκτωβρίου/12ην Νοεμβρίου 2010, ὁμάς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (Γ.Ε.Σ.), ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Ταξιάρχου κ. Ἀλκιβιάδου Στεφανῆ καί τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου κ. Θεοδώρου Ἀθανασοπούλου μετά συνοδείας ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ-Ἀβίβ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεώς αὐτῆς εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ.
01.jpg
Ὁμιλοῦντες εἰς τόν ἐνθέρμως ὑποδεχθέντα τούτους Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον οἱ ἐν λόγῳ ἐκπρόσωποι, εἶπον Αὐτῷ ὅτι θεωροῦν βαθυτάτην θρησκευτικήν καί ἐθνικήν αὐτῶν ὑποχρέωσιν νά ἐπισκεφθοῦν τόν Πανάγιον Τάφον καί τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μακαριώτατος καλωσορίζων τούτους, ὡμίλησε περί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου ὡς θεματοφύλακος τῆς κληρονομίας τοῦ γένους τῶν Ρωμαίων εἰς τούς Ἁγίους Τόπους καί ὡς φιλοξενοῦντος τούς κατά χιλιάδας ἀφικνουμένους προσκυνητάς καί μυοῦντος τούτους εἰς τό πρόσωπον καί τήν διδασκαλίαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός θεραπείαν, ἁγιασμόν καί σωτηρίαν. «Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «δραστηριοποιεῖται ἐπί πλέον εἰς τόν κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν τομέα καί εἰς τήν εἰρηνευτικήν διαδικασίαν καί τόν διαθρησκευτικόν διάλογον».

Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Γ.Ε.Σ. προσέφερον εἰς τόν Μακαριώτατον τό ἔμβλημα τοῦ Γ.Ε.Σ. ἐξ ὀνόματος τοῦ κ. Φράγκου Φραγκούλη, ζητοῦντες τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τό ἔργον τῆς προστασίας τῆς Πατρίδος.
02.jpg
Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς αὐτούς τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης καί τό μετάλλιον τό κοπέν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 2.000 ἐτῶν ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου.
03.jpg
04.jpg
Λαβόντες τάς εὐλογίας ταύτας οἱ ἐν λόγῳ παράγοντες τοῦ Γ.Ε.Σ. κατηυθύνθησαν πρός τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά προσκύνησιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Αναδημοσίευση από: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/11/12/2309/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 27ην Ἰανουαρίου/ 9ην Φεβρουαρίου 2011, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης, εὑρισκόμενος εἰς τό Ἰσραήλ εἰς τό πλαίσιον τουριστικῆς συνεργασίας, ἰδίᾳ μεταξύ τῶν ἀδελφοποιημένων πόλεων Τέλ-Ἀβίβ καί Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ κ. Γεωργίου Βαγγέλα ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Ὑποδεχόμενος τοῦτον, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐκαλωσώρισε τοῦτον καί ἀνεφέρθη εἰς τάς σχέσεις Ἰουδαίων καί Ἑλλήνων εἰς τήν Θεσσαλονίκην καί εἰς τάς προσπαθείας, τάς ὁποίας κατέβαλεν ὁ μακαριστός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Βενέδικτος διά τήν σύνδεσιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τοῦ νέο-ἱδρυμένου κράτους τότε τοῦ Ἰσραήλ καί τήν ἀναβάθμισιν τῶν σχέσεων αὐτῶν. Ἐπί πλέον ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τόν ρόλον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος διά τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τῆς ρωμαιορθοδόξου ταυτότητος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί εἰς τήν λαμβανομένην βοήθειαν αὐτῆς παρά τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καί νῦν τῆς μητρός Ἑλλάδος.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Μπουτάρης ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον συμβολικόν ἔμβλημα τῆς Θεσσαλονίκης καί εἰκόνα τοῦ προστάτου τῆς πόλεως Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Μπουτάρην φιλντισένιαν ἀχιβάδα μετά τῆς εἰκόνος τῆς Γεννήσεως καί τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἰορδάνην καί τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογρφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης καί εἰς τούς συνεργάτας αὐτοῦ μετάλλια τῶν 2000 ἐτῶν χριστιανοσύνης τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Μπουτάρης ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
patriarxeio.jpg
Αναδημοσίευση από: http://www.jp-newsgate.net/gr/2011/02/09/2874/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Νέα από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσίευση από angieholi »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 27ην Ἰανουαρίου /9ην Φεβρουαρίου 2011, ὁ Ὑπουργός Παλιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Παῦλος Γερουλᾶνος, συνοδευόμενος ὑπό ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Κυριάκου Λουκάκη καί ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί εὑρισκόμενος εἰς τό πλαίσιον ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ, μέ σκοπόν τήν τουριστικήν καί πολιτιστικήν συνεργασίαν διά τήν ἀνάδειξιν τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Θεσσαλονίκης ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.Ὑποδεχόμενος τοῦτον ἐν θερμῇ ὑποδοχῇ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἶπεν ὅτι ὑποδέχεται τοῦτον ὡς προσκυνητήν καί ὡς ἐκπρόσωπον τοῦ ἔθνους καί τοῦ γένους ἡμῶν, τοῦ ἔθνους τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ γένους τῶν Ρωμαίων καί ὡς διαγγελέα εἰρήνης, προαγούσης οὐχί «θρησκευτικόν τουρισμόν», ἀλλά «προσκυνηματικήν θεωρίαν», κατά τήν ὁποίαν οἱ προσκυνηταί γίνονται θεωροί τῶν τόπων, ἐπί τῶν ὁποίων ἔζησε καί ἔδρασε ὁ Χριστός καί ἁγιάζονται διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν.
patriarxeio.jpg
Ὁ Ὑπουργός Τουρισμοῦ καί Πολιτισμοῦ ἤκουσε μετά προσοχῆς τάς θέσεις τοῦ Μακαριωτάτου ἐπί τῆς πορείας τῶν προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐπί τῶν προβλημάτων, τά ὁποία ἐνίοτε συναντοῦν κατά τάς διαβάσεις αὐτῶν πρός τήν Βηθλεέμ καί κατά τήν ἡμέραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, καί ἐδεσμεύθη νά ὁμιλήσῃ πρός τούς ἁρμοδίους Ἰσραηλινούς παράγοντας διά τήν βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν τῆς προσκυνηματικῆς διακινήσεως τῶν προσκυνητῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Ὑπουργός ἐπέδωσε μετ’ εὐχαριστιῶν τῷ Μακαριωτάτῳ τόμον μέ τήν ἱστορίαν τοῦ Βυζαντίου καί ἔλαβε τάς εὐλογίας καί τά δῶρα Αὐτοῦ.

Μετά τήν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἐπίσκεψιν αὐτήν, ὁ κ. Ὑπουργός μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν. Τούτους ὑπεδέχθη φιλοφρόνως εἰς τό Γραφεῖον αὐτοῦ ὁ Παρασκευοφύλαξ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσίδωρος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Αναδημοσίευση από: http://www.jp-newsgate.net/gr/2011/02/09/2858/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Άβαταρ μέλους
ΜΙΧΣ
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 5035
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 23, 2012 12:24 pm

ο νέος Πρέσβυς της Σερβίας εις το Ισραήλ..στο Πατριαρχείο

Δημοσίευση από ΜΙΧΣ »

http://www.agioritikovima.gr/patiero/64 ... rcheio-vid

Нови амбасадор Израела у Србији, Зоран Басараба, у пратњи његовог партнера, посетио Патријаршију.

Την Δευτέραν, 24ην Απριλίου /7ην Μαΐου 2012, ο νέος Πρέσβυς της Σερβίας εις το Ισραήλ κ. Zoran Basaraba, συνοδευόμενος υπό ενός συνεργάτου αυτού, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον νέον Πρέσβυν εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τινων Αγιοταφιτών Πατέρων.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί των ανέκαθεν αγαστών σχέσεων Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Πατριαρχείου της Σερβίας και της σταθεράς συμπαραστάσεως του Ελληνικού λαού προς τον Σερβικόν λαόν.

Εις την συνάφειαν ταύτην ο Μακαριώτατος ωμίλησεν εις τον κ. Πρέσβυν και περί του έργου του Πατριαρχείου εις την Αγίαν Γην από των Βυζαντινών χρόνων αλλά και μετά τούτους, ότε από της Αραβικής κατακτήσεως (638 μ. Χ. και εξής), από του Πατριάρχου Αγίου Σωφρονίου και εξής, ότι το Πατριαρχείον ελειτούργησε με τον εκάστοτε Πατριάρχην ως εθνάρχην, εξασκούν έργον θρησκευτικόν, κοινωνικόν, πολιτιστικόν και ειρηνευτικόν εις την Αγίαν Γην.

Επί τούτοις ο Μακαριώτατος επέδωσε τω Εξοχωτάτω Πρέσβει το βιβλίον της Ιστορίας της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων του μακαριστού Αγιοταφίτου και Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.
+Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα σοι.

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πατριαρχείον Ιεροσολύμων”