Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Ερωτήματα περί της Αγίας Γραφής

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Servos
Συστηματικός Αποστολέας
Συστηματικός Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 199
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 10, 2012 10:43 am

Re: Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Δημοσίευση από Servos »

Ο Τρεμπέλας μετάφρασε στο διμοτικι η κάπιος άλλος;
Νικημένος φυγάς

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Re: Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Δημοσίευση από gkou »

Ο θεολόγος και φιλόλογος κ. Μάριος Δομουχτσής, με βοηθούς και συνεργάτες του και άλλα μέλη της Αδελφότητος "Σωτήρ" , ανέλαβαν αυτή την προσπάθεια ώστε να μεταφέρουν το κείμενο της ερμηνείας του αειμνήστου Καθηγητού Παν. Τρεμπέλα στο ιδίωμα μιας στρωτής και όχι ακραίας δημοτικής , πάντα με βάση τις ερμηνευτικές παρατηρήσεις του στα Υπομνήματά του. Τη νέα αυτή ερμηνεία έχουν εγκρίνει με επιστολές τους το ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο Κων/ πόλεως και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Servos
Συστηματικός Αποστολέας
Συστηματικός Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 199
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 10, 2012 10:43 am

Re: Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Δημοσίευση από Servos »

gkou έγραψε:ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Η επί του όρους ομιλία.

3 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

3 Μακάριοι και πανευτυχείς είναι εκείνοι, που ταπεινώς συναισθάνονται την πνευματικήν πτωχείαν των και την εξάρτησιν ολόκληρου του εαυτού των από τον Θεόν, διότι είναι ιδική των η βασιλεία των ουρανών.
Δεν ξέρω, εμένανε αυτο το μετάφρασι δεν μου αρέσι.
Σαν να ειναι γραμένο εκ νεου, δεν ξερώ πος να πω.
Οτι ήχε 10 λέξεις, τωρα εχει 30, και αυτα που ο Χριστος δεν ειπε. Ειπε "μακαριοι" οχι "μακαριοι και πανευτυχες".
Νικημένος φυγάς

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Re: Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Δημοσίευση από gkou »

Μπορώ να τα πληκτρολογώ και από την παλαιότερη μετάφραση (του ιδίου) αν αυτό σας εξυπηρετεί και σας αναπαύει καλύτερα! :smile:
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα!

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Re: Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Δημοσίευση από gkou »

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄

Στιχ.23-35. Η εξουσία της αφέσεως εις τους Αποστόλους.

Η παραβολή των μυρίων ταλάντων.
23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.
24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.
25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι.
26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω.
27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.
28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις.
29 πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι.
30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
31 ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.
32 τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με.
33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;
34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.
35 Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.

Μετάφραση
23 Διότι δε εις την βασιλείαν των ουρανών το καθήκον του να συγχωρώμεν τους πταίστας είναι απεριόριστον, δι’ αυτό ωμοίασεν η βασιλεία των ουρανών προς επίγειον βασιλέα, που ηθέλησε να λογαριασθή με τους δούλους και αυλικούς του, εις τους οποίους είχεν αναθέσει την διαχείρισιν των φόρων και εισπράξεών του.

24 Επειδή δε αυτός άρχισε να λογαριάζεται, του έφερεν ένα χρεώστην που όφειλε δέκα χιλιάδες τάλαντα, δηλαδή περίπου εξήκοντα εκατομύρια χρυσάς δραχμάς.

25 Όταν δε αυτός άρχισε να λογαριάζεται ,του έφεραν ένα χρεώστην ,που ώφειλε δέκα χιλιάδες τάλαντα ,δηλαδή περίπου εξήκοντα εκατομμύρια χρυσάς δραχμάς.


26 Έπεσε λοιπόν καταγής ο δούλος και τον επροσκύνει λέγων∙ Κύριε, κάμε υπομονήν δι’ εμέ ,και όλα όσα σου χρωστώ, θα σου τα πληρώσω.

27 Ελυπήθη δε και ησθάνθη συμπάθειαν ο κύριος του δούλου εκείνου και τον αφήκεν ελεύθερον ,του εχάρισε δε και το δάνειον.

28 Όταν όμως εβγήκεν έξω ο δούλος εκείνος , ήυρεν ένα από τους συνδούλους του, που τους εχρεώστει εκατόν δηνάρια, δηλαδή περίπου ενενήντα χρυσάς δραχμάς. Και αφού τον εσταμάτησε, τον εστενοχώρει σκληρά λέγων∙ Εξόφλησέ μου ό,τι μου χρεωστείς.


29 Έπεσε λοιπόν εις τα πόδια του ο σύνδουλός του και τον παρεκάλει λέγων∙ Περίμενέ με και δείξε υπομονήν μαζί μου και θα σε πληρώσω.

30 Αυτός όμως δεν ήθελεν , αλλ’ επήγεν εις το δικαστήριον και τον έρριψεν εις την φυλακήν ,έως ότου πληρώση ό,τι του εχρωστούσεν.

31 Όταν δε είδαν οι άλλοι σύνδουλοί του αυτά που έγιναν , ελυπήθησαν πολύ και αφού ήλθαν διηγήθησαν εις τον κύριόν τους όλα όσα συνέβησαν.

32 Τότε τον προσεκάλεσεν ο κύριός του και είπε προς αυτόν∙ Δούλε πονηρέ, όλον το χρέος εκείνο, το τόσον μεγάλο, σου το εχάρισα, επειδή με παρεκάλεσες.

33 Δεν έπρεπε και συ να λυπηθής και να κάμης έλεος εις τον σύνδουλόν σου ,όπως και εγώ, που δεν είμαι σύνδουλός σου αλλά κύριός σου, σε ελυπήθηκα και έδειξα έλεος εις σε;

34 Και εθύμωσεν ο κύριός του και το παρέδωκεν εις αυτούς ,που βασανίζουν τους φυλακισμένους, δια να τον τιμωρούν, μέχρις ότου εξοφλήση παν ό,τι εχρεωστούσεν.

35 Έτσι και ο επουράνιος πατήρ μου, προς τον οποίον λόγω των αναριθμήτων σας αμαρτιών είσθε χρεώσται αναριθμήτου χρέους ,θα κάμη εις σας, εάν δεν συγχωρήσετε καθένας σας τον αδελφόν του όχι με το στόμα σας μόνον, αλλ’ από την καρδιά σας.


Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΥΠΟ + ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
Έκδοσις πεντηκοστή
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑΙ 2005

Servos
Συστηματικός Αποστολέας
Συστηματικός Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 199
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 10, 2012 10:43 am

Re: Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Δημοσίευση από Servos »

gkou έγραψε:Μπορώ να τα πληκτρολογώ και από την παλαιότερη μετάφραση (του ιδίου) αν αυτό σας εξυπηρετεί και σας αναπαύει καλύτερα! :smile:
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα!
Νομίζω οτι ενας μέσος Ελληνιας δεν χριαστή μετάφρασι καθολου :smile:
Εμεις οι ξενει μιπος χριαστουμε, αλλά μετάφρασι, οχι να μου περιγραφει εκ νεου.
Κοίτα αυτο:
"5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν." (8 λέξεις)
Ειναι σάφος.

Και τώρα μετάφρασι:
"5 Μακάριοι είναι οι πράοι, που συγκρατούν τον θυμόν τους και δεν παραφέρονται ποτέ, διότι αυτοί θα λάβουν ως κληρονομίαν από τον Θεόν την γην της επαγγελίας και θα απολαύσουν από την παρούσαν ζωήν τα αγαθά της ουρανίου κληρονομίας. :shock: (38 λέξης)"

:smile:
Νικημένος φυγάς

Άβαταρ μέλους
vivika
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 874
Εγγραφή: Τετ Σεπ 09, 2009 10:39 pm
Τοποθεσία: Βίβιαν@Ν.Φ.

Re: Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Δημοσίευση από vivika »

Servos έγραψε:
gkou έγραψε:Μπορώ να τα πληκτρολογώ και από την παλαιότερη μετάφραση (του ιδίου) αν αυτό σας εξυπηρετεί και σας αναπαύει καλύτερα! :smile:
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα!
Νομίζω οτι ενας μέσος Ελληνιας δεν χριαστή μετάφρασι καθολου :smile:
Εμεις οι ξενει μιπος χριαστουμε, αλλά μετάφρασι, οχι να μου περιγραφει εκ νεου.
Κοίτα αυτο:
"5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν." (8 λέξεις)
Ειναι σάφος.

Και τώρα μετάφρασι:
"5 Μακάριοι είναι οι πράοι, που συγκρατούν τον θυμόν τους και δεν παραφέρονται ποτέ, διότι αυτοί θα λάβουν ως κληρονομίαν από τον Θεόν την γην της επαγγελίας και θα απολαύσουν από την παρούσαν ζωήν τα αγαθά της ουρανίου κληρονομίας. :shock: (38 λέξης)"

:smile:
Αδελφέ το ότι υπάρχουν περισσότερες λέξεις στη μετάφραση εξηγείται (όπως έγραψε και η Γιωργία μας νωρίτερα) από το ότι γίνεται ερμηνεία, δηλαδή προσπαθούν να το γράψουν πιο καταννοητά.
Εσύ καλέ μου αδελφέ Σέρβε, από ότι κατάλαβα μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά την λεγόμενη απλή καθαρεύουσα οπότε λογικό είναι η ερμηνεία και η απόδοση στη νεοελληνική της ερμηνείας σίγουρα να σε μπερδέψει...

Ίσως αυτή η νεοελληνική μεταφορά της ερμηνείας να βοηθά περισσότερο όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την Καινή Διαθήκη και δεν μπορούν να καταννοήσουν την απλή καθαρεύουσα...
«Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» Ματθ. κστ' 41
Ω Θεέ μου, δώσε μου τη δύναμη να αλλάξω αυτά που μπορώ, την υπομονή να αντέξω αυτά που δεν μπορώ,
και τη σοφία για να γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ τους.

GeorgiosM
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1071
Εγγραφή: Τρί Μαρ 13, 2012 2:19 pm

Re: Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Δημοσίευση από GeorgiosM »

Servos έγραψε:
gkou έγραψε:Μπορώ να τα πληκτρολογώ και από την παλαιότερη μετάφραση (του ιδίου) αν αυτό σας εξυπηρετεί και σας αναπαύει καλύτερα! :smile:
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα!
Νομίζω οτι ενας μέσος Ελληνιας δεν χριαστή μετάφρασι καθολου :smile:
Εμεις οι ξενει μιπος χριαστουμε, αλλά μετάφρασι, οχι να μου περιγραφει εκ νεου.
Κοίτα αυτο:
"5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν." (8 λέξεις)
Ειναι σάφος.

Και τώρα μετάφρασι:
"5 Μακάριοι είναι οι πράοι, που συγκρατούν τον θυμόν τους και δεν παραφέρονται ποτέ, διότι αυτοί θα λάβουν ως κληρονομίαν από τον Θεόν την γην της επαγγελίας και θα απολαύσουν από την παρούσαν ζωήν τα αγαθά της ουρανίου κληρονομίας. :shock: (38 λέξης)"

:smile:
φίλε σέρβε μήπως κάνεις λίγο λάθος αδελφέ..
1. αυτοί που τα μεταφρα΄ζουν συνήθως ειναι εντελώς ξεχωριστοί και προικισμένοι και βαθύτατοι γνώστες σε πολλά θέματα..
δεν βαζουν τον καθενα αδελφε...
2. "5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν." (8 λέξεις)
κατα την γνωμη μου καλά κάνει και λεει 38 λέξης.
δηλαδή.
οι πραεις ...καλά κάνει και λεει "δεν θυμώνουν¨
κληρονομίσουσι τη γην..νομίζω καλά κανει και λεει κληρονομούν την αιώνια κληρονομιά και όχι "γη" όπως πχ λένε καποιοι αιρετικοί.
έτσι μου φαινεται αδελφέ, να με συγχωρείς.. :smile: με το θάρρος..

Servos
Συστηματικός Αποστολέας
Συστηματικός Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 199
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 10, 2012 10:43 am

Δημοσίευση από Servos »

vivika έγραψε: δηλαδή προσπαθούν να το γράψουν πιο καταννοητά.
Δεν έχω τιπότε εναντίον να μεταφρασι Κ. Διαθικη, ας μεταφρασουν. :smile:
Μονο, προσοπικα, ετσι οπος εκαναν δεν ειναι για μενα πιο καταννοητο, αλλα μπερδεμενο.
vivika έγραψε: :smile:
Εσύ καλέ μου αδελφέ Σέρβε, από ότι κατάλαβα μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά την λεγόμενη απλή καθαρεύουσα
Αμα ρε Vivika που ειναι προβλιμα καπιος να καταλαβενει, ας πουμε "μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν." Υπάρχει ενα αγνοστι μονο λεξι "εστιν". Ολλες αλες ειναι γνώστες. :smile:
vivika έγραψε: Ίσως αυτή η νεοελληνική μεταφορά της ερμηνείας να βοηθά περισσότερο όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την Καινή Διαθήκη και δεν μπορούν να καταννοήσουν την απλή καθαρεύουσα...
GeorgiosM έγραψε: 2. "5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν." (8 λέξεις)
κατα την γνωμη μου καλά κάνει και λεει 38 λέξης.
δηλαδή.
οι πραεις ...καλά κάνει και λεει "δεν θυμώνουν¨
κληρονομίσουσι τη γην..νομίζω καλά κανει και λεει κληρονομούν την αιώνια κληρονομιά και όχι "γη" όπως πχ λένε καποιοι αιρετικοί.
έτσι μου φαινεται αδελφέ, να με συγχωρείς.. :smile: με το θάρρος..
Δεν ξέρω, για εμένα μετάφρασι πρεπει να ειναι πιστο και κατα λεξι. Ας πουμε εγω λεω:
"The House is red". Μετάφρασι ειναι "Το σπιτι ειναι κοκκινο".
Δεν μπορει, νομιζώ, να γίνει: "κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία έχει το χρώμα του αίματος".
GeorgiosM έγραψε: 2. "5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν." (8 λέξεις)
κατα την γνωμη μου καλά κάνει και λεει 38 λέξης.
δηλαδή.
οι πραεις ...καλά κάνει και λεει "δεν θυμώνουν¨
κληρονομίσουσι τη γην..νομίζω καλά κανει και λεει κληρονομούν την αιώνια κληρονομιά και όχι "γη" όπως πχ λένε καποιοι αιρετικοί.
έτσι μου φαινεται αδελφέ, να με συγχωρείς.. :smile: με το θάρρος..
[/quote][/quote]
Αλλα ο Χριστός είπε έτσι απλα "μακάριοι οἱ πραεῖς" .
Αν ήθελε να πει "μακάριοι οἱ πραεῖς που δεν θυμώνουν" τοτε μπορέσε να πει, αλλα δεν ειπε.
Και αν τωρα βάλουμε νεα λέξι μεσα, γιατι να μιν πουμε, και"που δεν θυμωμουν και που ειναι ταπινοί και που έχουν επίγνωση της αδυναμίας, κλπ".

Νομίζω οτι αυτο το συγκεκριμενο μεταφράσι χάνει το πνευμα το Χριστου λόγια, που ειναι απλί, συντομι.

Κοιταξτε καπιο παραδοσιακο μεταφρασι στα Αγγλικα που χρισιμοπιη Ορθοδοξη Εκκλησια, θα δειτε πος κράτισαν το πνευμα.

"5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν."
"Blessed the meek: for they shall inherit the earth. "
"3 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν."
"Blessed the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven."
Νικημένος φυγάς

Alexk
Συστηματικός Αποστολέας
Συστηματικός Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 152
Εγγραφή: Τρί Σεπ 13, 2011 11:40 am
Τοποθεσία: Πελοπόννησος

Re: Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Δημοσίευση από Alexk »

Το θέμα της μετάφρασης ενός κειμένου είναι πολύ σημαντικό θέμα. Απαιτεί άριστη γνώση και των δύο γλωσσικών μορφών από τον μεταφραστή. Στα χριστιανικά κείμενα κατά την άποψή μου και ιδίως σε αυτά που μεταφέρουν σε νεώτερη γλωσσική μορφή τα όσα γράφονται στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, θέλει μεγάλη προσοχή μια και εδώ είναι που μπορούν να γίνουν τεράστιες παρεξηγήσεις. Αρκεί να σας θυμίσω έτσι δειγματοληπτικά, πως θα μεταφερθεί η εβραϊκή λέξη αλμαχ; παρθένος ή νεαρή κοπέλλα; (Ισαϊας 7,14) – Κατά Ματθαίον 1,23.
Ετσι θα έλεγα ότι χρειάζονται και άνθρωποι όχι μόνο με ανθρώπινη σοφία και γνώση αλλά και με θεία σοφία.
Οταν λοιπόν κανείς μεταφέρει ένα κείμενο 7 λέξεων σε 30 δεν μεταφράζει, απλώς παραφράζει το κείμενο και προσπαθεί να το κάνει πιο κατανοητό στον αναγνώστη.

Απάντηση

Επιστροφή στο “Αγία Γραφή”